شگفتی های دریای مرده تاجیکستان


شگفتی های دریای مرده تاجیکستانشگفتی های دریای مرده تاجیکستان
کوههای پامیر معروف به بام دنیا در ارتفاع 4000 متری دریاچه نمکی را در خود جای داده که بسیار شگفت انگیز است.

برخی قسمتهای دریاچه نمکی کاراکول، بیش از 230 متر عمق دارد و در شب سیاه به نظر می رسد (محلی ها به آن دریای سیاه هم می گویند) و هر قایقی در آن واژگون می شود.

قدیمی ها می گویند میلیونها سال قبل شهاب سنگی به زمین می خورد و دریاچه ظاهر شده و شکل زمردی به خود می گیرد.

دریاچه کاراکول در مرز کاشغر و چین غربی است و تنها قوم کاراکول که اصلا قرقیزی هستند در منطقه زندگی کرده و در تابستان به ارتفاعات می آیند چرا که زمستان منطقه به 45 درجه زیر صفر می رسد.

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

شگفتی های دریای مرده تاجیکستان

منبع:خبرآنلاین50 out of 100 based on 25 user ratings 100 reviews

@