كه با هم شباهت بسیار د


كه با هم شباهت بسیار د
چگونه صفت های مشتقی كه با هم شباهت بسیار دارند را تشخیص دهیم ؟
پاسخ :
منظور شما كدام اسم مشتق هست لطفاً مثال بزنید .

72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews

@