چرا عوامل فتنه بعد از گذشت 4 سال از وقایع سال 88 هنوز از دشمنان انقلاب اعلام برائت نمی کنند.


چرا عوامل فتنه بعد از گذشت 4 سال از وقایع سال 88 هنوز از دشمنان انقلاب اعلام برائت نمی کنند.


/ کليپ چرا عوامل فتنه بعد از گذشت 4 سال از وقایع سال 88 هنوز از دشمنان انقلاب اعلام برائت نمی کنند.
چرا عوامل فتنه بعد از گذشت 4 سال از وقایع سال 88 هنوز از دشمنان انقلاب اعلام برائت نمی کنند.
• زمان : 12:34
چرا عوامل فتنه بعد از گذشت 4 سال از وقایع سال 88 هنوز از دشمنان انقلاب اعلام برائت نمی کنند.

شنبه، 25
50 out of 100 based on 45 user ratings 70 reviews

@