ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ئویغؤر / سوره طلاق


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ئویغؤر / سوره طلاق


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ئویغؤر / سوره طلاق
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ئویغؤر / سوره طلاق
• زمان : 00:07:02
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ئویغؤر (Uyghur)

شنبه، 12
50 out of 100 based on 35 user ratings 1210 reviews

@