ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره علق


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره علق


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره علق
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره علق
• زمان : 00:01:05
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی (Chinese)، به همراه توضیح آیات

جمعه، 18
74 out of 100 based on 59 user ratings 934 reviews

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره فاتحه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره فاتحه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره نبأ
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره حمد
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فلق
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره اخلاص
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره مسد
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نصر
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره کافرون
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره کوثر
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره ماعون
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره قریش
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فیل
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره همزه
*
@