ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره الرحمن


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره الرحمن


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره الرحمن
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره الرحمن
• زمان : 00:05:13
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی (Chinese)، به همراه توضیح آیات

شنبه، 19
56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره روم
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره عنکبوت
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره قصص
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نمل
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره شعراء
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فرقان
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نور
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره مومنون
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره حجّ
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره انبیاء
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره طه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره مریم
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره کهف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره اسراء
*
@