ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره حجرات


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره حجرات


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره حجرات
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره حجرات
• زمان : 00:06:10
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی (Cep Hepsi)، به همراه توضیح آیات

شنبه، 19
62 out of 100 based on 17 user ratings 742 reviews

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره کهف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره اسراء
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره حجر
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نحل
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره ابراهیم
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره رعد
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره یوسف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره هود
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره یونس
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره توبه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره انفال
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره اعراف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره انعام
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره مائده
*
@