ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره زخرف


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره زخرف


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره زخرف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی / سوره زخرف
• زمان : 00:16:02
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان بوسنیایی (Cep Hepsi)، به همراه توضیح آیات

شنبه، 19
68 out of 100 based on 43 user ratings 1168 reviews

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره اعراف
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره انعام
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره مائده
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره نساء
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره آل عمران
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره بقره
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاتحه
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره ناس
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره فلق
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره اخلاص
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره مسد
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره نصر
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره کافرون
ترجمه گویای قرآن به زبان اسپانیایی با تلاوت مشاری العفاسی / سوره کوثر
*
@