155- بركات سخاوت و آفات بخل


155- بركات سخاوت و آفات بخل


/ کليپ 155- بركات سخاوت و آفات بخل
155- بركات سخاوت و آفات بخل
• زمان : 00:26:53
شرح حديث عقل و جهل توسط استاد اصغر طاهرزاده ،سال 1383

دوشنبه، 23
56 out of 100 based on 51 user ratings 976 reviews

@