طرحی برای فردا90-خدا و خلق در نگاه خمینی _ تصويري


طرحی برای فردا90-خدا و خلق در نگاه خمینی _ تصويري


/ کليپ طرحی برای فردا90-خدا و خلق در نگاه خمینی _ تصويري
طرحی برای فردا90-خدا و ایجاد در نگاه خمینی _ تصويري
• زمان : 57:07
دانلود سخنراني استاد رحيم پور ازغدي _ طرحي براي فردا 13/3/90

سه‌شنبه، 8
74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - مهدویت و اعتدال - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - مهدویت و اعتدال - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش دوم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش دوم - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - منطق بعثت و نیاز بشر - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - منطق بعثت و نیاز بشر - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - غواص ها - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - انسان، سر به زانوی خدا - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - انسان، سر به زانوی خدا - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - انتظار، بر سردو راهی؛ عافیت پرستی یا انقلابی گری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - انتظار، بر سردو راهی؛ عافیت پرستی یا انقلابی گری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - شهید بهشتی؛ اعتدال مجاهدانه و نفی اعتدال قاعدانه - تصویری
*
@