دکتر حسن عباسی - دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان - جلسه 59 - ماموریت از سوی ملکه


دکتر حسن عباسی - دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان - جلسه 59 - ماموریت از سوی ملکه


/ کليپ دکتر حسن عباسی - دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان - جلسه 59 - ماموریت از سوی ملکه
دکتر حسن عباسی - دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان - جلسه 59 - ماموریت از سوی ملکه
• زمان : 2:55:28
دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان توسط دکتر حسن عباسی
مأموریت از سوی ملکه (روی‌کرد اجتماع‌مدار)
(جلسه‌ی ۵۹) (۹ آذر ۱۳۹۲) ابزار کمک‌آموزشی: فیلم (زندگی یک حشره)

يکشنبه، 24 اسفند
56 out of 100 based on 41 user ratings 916 reviews

@