دکتر حسین خیراندیش-بررسی ساختار جسم و روح انسان


دکتر حسین خیراندیش-بررسی ساختار جسم و روح انسان


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-بررسی ساختار جسم و روح انسان
دکتر حسین خیراندیش-بررسی ساختار جسم و روح انسان
• زمان : 00:47:28
موضوع این جلسه: مزاج شناسی، اخلاط اربعه، کاربردهای مزاج شناسی در نظام خانوادگی، تغذیه، گرمی و سردی، ارکان اصلی نظام خلقت (آتش، هوا، آب، خاک) و ...

چهارشنبه، 13
56 out of 100 based on 61 user ratings 286 reviews

@