شناختن هر حيوانى بوى عدوى خود را


شناختن هر حيوانى بوى عدوى خود را


/ کليپ شناختن هر حيوانى بوى عدوى خود را
شناختن هر حيوانى بوى عدوى خود را
• زمان : 2:56
شناختن هر حيوانى بوى عدوى خود را و حذر كردن و بطالت و خسارت آن كس كه عدوى كسى بود كه از او حذر ممكن نيست و فرار ممكن نى و مقابله ممكن نى‏/ دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
62 out of 100 based on 37 user ratings 862 reviews

@