شعرخوانی آقای ولی الله کلامی زنجانی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


شعرخوانی آقای ولی الله کلامی زنجانی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


/ کليپ شعرخوانی آقای ولی الله کلامی زنجانی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
شعرخوانی آقای ولی الله کلامی زنجانی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
• زمان : 01:24
شعرخوانی آقای ولی الله کلامی زنجانی در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)

شنبه، 2 مرداد
74 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - شنیدم که در دشت صنعا، جنید ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - شنیدم که لقمان سیه فام بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی را چو سعدی دلی ساده بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - عزیزی در اقصای تبریز بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - گروهی برآنند از اهل سخن ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - ز ویرانه، عارفی ژنده پوش ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - به خشم از ملک، بنده ای سر بتافت ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی در نجوم اندکی دست داشت ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - ملک صالح از پادشاهان شام ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - طمع برد شوخی به صاحبدلی ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - کسی راه معروف کرخی بجست ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - بزرگی هنرمند آفاق بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - سگی پای صحرانشینی گزید ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - شنیدستم از راویان کلام ...
*
@