آيه 173 سوره آل عمران چيست؟


آيه 173 سوره آل عمران چيست؟
    آيه 173 سوره آل عمران چيست؟

پاسخ :


آيه 161 سوره نسا چيست؟

1:آيه 162 سوره نسا چيست؟

آیه 173 سوره آل عمران:

"الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"

این آیه در حزب سه جز چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 163 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 164 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 165 سوره نسا چيست؟

2:آيه 166 سوره نسا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 173 سوره آل عمران:

"اون مؤمنانی که چون امت (منافق) به اونها فرمودند: لشکری بسیار بر علیه شما مؤمنان فراهم شده، از اونان در اندیشه و بر حذر باشید، (این تبلیغات) بر ایمانشان بیفزود و فرمودند: تنها خدا ما را کفایت کند و او نیکو وکیل و کارسازی هست."

این آیه در حزب سه جز چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 167 سوره نسا چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 168 سوره نسا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 173 سوره آل عمران:

"en said to them: " great army is gathering against you": nd frightened them: But it (only) increased their Faith: hey said: "For us llah sufficeth, and e is the best disposer of affairs.""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


80 out of 100 based on 70 user ratings 1070 reviews

@